طراحی ایمن به زلزله

از ساختارهاي مناسب جهت اجراي اجزاي غيرسازه اي مانند ديوارهاي داخلي و خارجي،‌ نماها و سقفهاي كاذب، سيستمهاي ساخت  و ساز خشك (Drywall Systems) مي باشد. ساختار كلي سيستمهاي ساخت و ساز خشك، شامل صفحات روكش دار گچي (و يا صفحات مسلح سيماني) و مقاطع فولادي سبك مي باشد، كه اين صفحات به عنوان پوشش و مقاطع فولادي به عنوان زيرسازي عمل مي نمايند. در حال حاضر بيش از 90 درصد ساختمان سازيها در كشورهاي پيشرفتۀ جهان با استفاده از اين ساختارها انجام مي شود. خوشبختانه اين فناوري توسط شركت كناف ايران وارد كشور شده و تاكنون پروژه هاي بسيار مهمي در سطح كشور با موفقيت اجرا شده است.
سبك سازي موجب مي شود كه شتاب زلزله كمتر بر ساختمان اثر كند و نيروهاي مخرب ناشي از زلزله كاهش يابند. بررسي ها در این خصوص نشان می دهد كه استفاده از ديوارهاي سبك كناف به جاي ديوارهاي سنگين بنايي، موجب كاهش وزن ساختمان به ميزان 36% و كاهش نيروي زلزله به ميزان 59% شده است. به لحاظ اقتصادي، سبك سازي موجب مي شود كه مخارج تامين ايمني سازه در برابر زلزله كاهش يابد. سبك كردن اجزاي غيرسازه اي علاوه بر اينكه نيروهاي جانبي ناشي از زلزله را كاهش مي دهد، نيروهاي قائم (بار مرده) وارده بر ساختمان را نيز كاهش داده و در نتيجه پي و مقاطع مورد نياز براي تأمين ايستايي سازه بسيار بهينه و اقتصادي مي گردند.
يكي از مسائلي كه مي تواند در هنگام وقوع زلزله بسيار خطر آفرين باشد، عدم رعايت اصول اجرايي صحيح مربوط به اتصال ديوارها به سازه و همچنين عدم ايجاد اتصال مناسب در قطعات نما، سقفهاي كاذب و سقفهاي تزئيني معلق مي باشد.
ديوارهاي سنگين تحت اثر شتاب زلزله ممكن است دچار ناپايداري خارج از صفحه شوند. اين پديده به خصوص در محلهايي كه اتصال مناسب ميان ديوار و سازه صورت نگرفته باشد، تشديد مي گردد. در ديوارهاي كناف، به دليل سبكي وزن از يك سو و ايجاد اتصالات مناسب ميان ديوار و سازه از سوي ديگر، اين پديده رخ نمي دهد و خطر فروريزي ديوارها بر ساكنين و ايجاد آوار برطرف مي گردد.
استفاده از سيستم ساخت و ساز خشك ديوارهاي خارجي ساختمان که متشكل از قابهاي فولادي سبك (متصل به سازه اصلي) و صفحات مسلح سيماني موسوم به Aquapanel مي باشد .