دیوارهای پوششی بدون سازه

دیوار پوششی بدون سازه

دیوار پوششی بدون سازه به سه دسته تقسیم می شوند :

 • W611 دیوار پوششی بدون سازه ویژه نازک کاری
 • W631 دیوار پوششی بدون سازه ویژه بهسازی حرارتی
 • W624 دیوار پوششی بدون سازه ویژه بهسازی حرارتی و صوتی

دیوار های پوششی بدون سازه کناف ، ساختار های سریع و کار آمدی جهت بازسازی دیوار های سنتی قدیمی ، پوشش دیوار های سنتی جدید (نازک کاری) و بهسازی حرارتی و صوتی ساختمان ها می باشند.

این روش در شرایط زیر قابل استفاده می باشد :

 • دیوار زمینه شاقول ، صاف ، مستحکم ، فاقد رطوبت و عاری از هر گونه آلودگی باشد.

  بررسی و آماده سازی دیوار زمینه :

  1 - قبل از نصب ، باید دیوار زمینه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز آماده سازی شود:

  شاقول و دارای سطحی مستوی و صاف باشد.
  خشک و فاقد رطوبت باشد.
  فاقد قطعات سست و ناپایدار و دارای استحکام و انسجام کافی جهت بار لایه پوششی باشد.
  عاری از چربی ، میکرو ارگانیسم هایی نظیر قارچ و کپک ، گرد و غبار و هر گونه آلودگی دیگری باشد.
  فاصله میان لایه پوششی و دیوار زمینه محدود باشد. •

  ارتفاع پوشش کاری حداکثر 3 متر باشد.

 

تهیه چسب پرلفیکس

برای چسب پرلفیکس کناف به طور تقریبی هر کیسه 30 کیلوگرمی پودر چسب پرلفیکس با 16 لیتر آب به ترتیب زیر مخلوط می شود

آب داخل ظرف مناسبی ریخته و پودر چسب پرلفیکس به آرامی به آن اضافه شود

به مدت 2 تا 3 دقیقه مناسبی ریخته و پودر چسب پرلفیکس تمامی آب روی سطح را جذب نموده و به حالت خمیری در آید

با استفاده از همزن الکتریکی (با دور پایین) ، چسب پرلفیکس را به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیری یکدست حاصل شود.

 

نصب صفحات گچی

بسته به شرایط دیوار زمینه ، روش مختلفی جهت اجرای صفحات گچی وجود دارد :

 • لایه نازک فوگن فولر •

چانه های پرلفیکس •

زیر سازی از نوار پانل

لایه نازک فوگن فولر

در صورتی که دیوار زمینه تراز و صاف باشد (مانند دیوار بتنی صاف)، با استفاده از ماله شانه ای ، بتونه درزگیری کناف (فوگن فولر)* به صورت نواری بر پشت پانل (یا بر روی دیوار زمینه) اجرا صفحات بدین وسیله بر روی سطح زیر کار نصب می شوند.

چانه های پرلفیکس

در صورتی که دیوار زمینه دارای ناترازی و یا ناصافی تا 20 میلیمتر باشد (مانند دیوار های آجری و سفالی) ، صفحات توسط چانه های چسب پرلفیکس بر روی سطح زیر کار نصب می شوند. خمیر پرلفیکس به صورت چانه های مدور به قطر تقریبی 20 سانتی متر یا به صورت چانه های مستطیلی به ابعاد تقریبی 5*25 سانتیمترو ضخامت مناسب ، در فواصل تقریبی 35 سانتیمتر (مرکز تا مرکز) بر روی دیوار زمینه (یا بر پشت پانل) قرار می گیرند. توجه شود که فاصله چانه ها در لبه ضخامت به 25 سانتیمتر کاهش می یابد.

زیر سازی از نوار پانل

در صورتی که دیوار زمینه دارای ناترازی و یا ناصافی تا 20 میلیمتر باشد (مانند دیوار های سنگی) ، ابتدا با استفاده از برش های نواری از پانل گچی ، زیرسازی انجام می شود. برای این منظور ، ابتدا برش های نواری به عرض 10 سانتیمتر از پانل گچی تهیه می شود. سپس با استفاده از چانه های چسب پرلفیکس (در فواصل تقریبی 35 سانتیمتر) ، نوارهای مذکور بر روی دیوار زمینه اجرا می شوند. در انتها ، صفحات به وسیله لایه نازک فوگن فولر بر روی این زیر سازی نصب می شوند (توجه شود که لبه های طولی صفحات بر روی مرکز نوارها قرار می گیرند).

 W631 دیوار پوششی ویژه بهسازی حرارتی

 

در این ساختار ، صفحات مرکب توسط چسب پرلفیکس (یا بتونه درزگیری کناف) مستقیما بر روی سطوح بنایی متصل می شوند. با استفاده از ساختار W631 ، ضمن نازک کاری ، خواص حرارتی دیوار بنایی موجود نیز چشمگیری ارتقاء می یابد.

اجرای دیوار پوششی W631 با چانه های پرلفیکس و لایه نازک فوگن فولر

1- اجرای چانه های پرلفیکس بر پشت پانل مرکب

2- پانل به سادگی توسط دو نفر قابل بلند کردن است.

3- استقرار پانل بر روی دیوار زمینه

4- بررسی تراز و تنظیم بودن پانل نصب شده با استفاده از شمشه و تراز

5- اجرای لایه فوگن فوار (به صورت شانه ای) بر پشت پانل مرکب

6- استقرار پانل بر روی دیوار زمینه

7- نصب و تنظیم پانل ، با پانل نصب شده مجاور

8- اجرای عوامل اتصال کمکی برای جلوگیری از ناپایداری لایه پوششی در زمان وقوع حریق

9- پوشش کاری تکمیل شده