دیوارهای پوششی با سازه

دیوارهای پوششی با سازه

 

دیوار های پوششی با سازه به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

 • W623 دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

در این ساختار ، پانل های گچی بر روی یک زیر سازی فلزی که به دیوار زمینه متصل است، پیچ می شوند. این روش در شرایط زیر قابل استفاده می باشد :

 • وجود فاصله آزاد میان صفحات و دیوار زمینه، فضای تاسیساتی مناسبی جهت نصب لایه عایق و عبور تاسیسات الکتریکی و مکانیکی ایجاد می نماید.
 • این نوع پوشش کاری راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه نظیر ناشاقولی و ناصافی دیوار می باشد.
 • با استفاده از این ساختار، پوشش کاری با ارتفاع تا 10 متر قابل اجرا می باشد.

اجزای ساختار

 • سازه UD28 (یا L25) به عنوان سازه های هادی ، کف و سقف اجرا می شود.
 • سازه CD60 (یا F47) اعضای قائم زیر سازی را تشکیل می دهد.
 • براکت سازه های قائم را به دیوار زمینه متصل می نماید.

 

 • W625 ، W626 ، W628 ، W629 و W630 دیوارهای پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه

به لحاظ ساختاری مشابه دیوار های جداکننده می باشند فقط با این تفاوت که پانل ها تنها در یک سمت ساختار نصب می شوند. مزیت اصلی این نوع ساختار عدم وابستگی به شرایط دیوار زمینه است. این روش در شرایط زیر قابل استفاده می باشد :

 • زمانی که پوشش کاری با ارتفاع بیش از 3 متر مورد نظر باشد.
 • زمانی که بارهای طره ای با بار گذاری و محاسبات استاتیکی مشخص ،مورد نظر باشد.
 • زمانی که فاصله تأسیساتی زیاد جهت تعبیه لایه عایق و یا عبور تأسیسات مورد نیاز باشد.
 • زمانی که دیوار زمینه ناشاقول ،ناصاف ، سست ،دارای شرایط اتصال نامناسب ،دارای آلودگی و یا شرایط نامساعد دیگر باشد.
 • زمانی که استقلال کامل پوشش از دیوار زمینه مد نظر باشد.

 

W623 دیوار پوششی با سازه متصل به دیوار زمینه

 1- مشخص کردن محل نصب سازه هادی سقف با ریسمان رنگی

2- اجرای دو ردیف خمیر درزبند (یا نوار عایق) بر پشت سازه های هادی کف و سقف

3- نصب سازه هادی سقف

4- انتقال تصویر سازه هادی سقف به کف (با استفاده از استاد و تراز)

5- مشخص کردن محل نصب سازه هادی کف با ریسمان رنگی

6- نصب سازه هادی کف

7- نصب قطعات فوم (عایق) بر پشت براکت ها

8- مشخص کردن محل نصب براکت ها بر روی دیوار زمینه

9- نصب براکت بر روی دیوار زمینه

10- خم کردن بال های براکت

11- براکت های نصب شده

12- اجرای عایق پشم معدنی

13- استقرار سازه های قائم در سازه های هادی و میان براکت ها

14- سازه های قائم مستقر شده

15- اتصال سازه های قائم به براکت ها

16- خم کردن طول اضافه بال های براکت

 17- نصب پانل ها

18- دیوار پوششی تکمیل شده

 

 

 

پوششی با سازه